Khám phá công ngh? hoàn toàn m?i – Máy kinh v?

DANH M?C S?N PH?M

H̀NH ?NH CÔNG TY

 
 
 
 

 

CUNG C?P HÀNG CHÍNH HĂNG

GIÁ T?T NH?T

 

0907 057 099

 

 

 

B?O HÀNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

 

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Chí Minh: 0835 471 271
Hà N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BÁN CH?Y

MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 302
MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 320
MÁY KINH V? ?I?N T? NIKON NE-200
MÁY KINH V? ?I?N T? LEICA T100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 510S
MÁY KINH V? ?I?N T? SOUTH DT-02
MÁY KINH V? ?I?N T? GEOMAX Zipp-05
Máy kinh v? ?i?n t? TM105
MÁY KINH V? ?I?N T? NE-100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 520S

TH?NG KÊ TR?C TUY?N

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay81
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterT?t c?104753

Tin t?c

Máy kinh v?  ngày càng ???c các nhà tr?c ??a h?c tr?ng d?ng b?i ?? chính xác cao, kh? n?ng ?o ??c chu?n xác cho ra k?t qu? ít sai sót. ?ây là m?t công ngh? hoàn toàn m?i r?t ???c ?a chu?ng và t??ng lai s? càng phát tri?n m?nh m?.

maykinhvi

 

C?u t?o c? b?n c?a máy g?m:

01 ?ng kính g?n trên b? có kh? n?ng quay t? do trên hai m?t ph?ngvuông góc v?i nhau: m?t ph?ng n?m ngang và m?t m?t ph?ng b?t ḱ vuông góc v?i nó.

Tr??c khi ?o ??c c?n th?ng b?ng máy b?ng cách cân ch?nh ?? dài c?a các chân máy sao cho b?t th?y n?m vào tr?ng tâm c?a mi?ng kính g?n trên b? máy.

K?t qu? ?o góc ???c bi?u th? trên thang chia ?? (??i v?i các máy c?) ho?c hi?n s? (??i v?i các máy hi?n ??i).

V?i máy kinh v? hi?n nay ng??i ta chia ra làm 02 lo?i: Máy kinh v? quang c? và máy kinh v? ?i?n t?

C? hai lo?i máy kinh v? này c? b?n gi?ng nhau v? nguyên lư ho?t ??ng ch? khác ? ch? máy kinh v? ?i?n t? t?o ra d?a trên nh?ng ??c tính c?a máy kinh v? quang c?, v́ th?, nó có ph?n n?i b?t và hi?n ??i h?n: máy kinh v? ?i?n t? có thêm m?t b? ph?n ?i?n t? cho phép s? ??c k?t qu? ?o ???c hi?n th? lên màn h́nh LCD thay v́ ph?i ??c tr?c ti?p, d? d?n ??n sai s? nh? máy kinh v? quang c?.

Ngày nay máy Kinh v? quang c? ít ???c s? d?ng v́ lư do: th? công và d? d?n t?i sai s? thô do kh? n?ng ??c không ?áp ?ng ???c nhu c?u công nghi?p xây d?ng hi?n nay.

Máy kinh v? ???c s? d?ng ch? y?u ?? kh?o sát các ?ng d?ng, và ?ă ???c chuy?n cho các m?c ?ích chuyên ngành trong các l?nh v?c nh? khí t??ng và phóng tên l?a công ngh?. máy kinh v? hi?n ??i bao g?m m?t kính thiên v?n có th? di chuy?n ???c g?n trong ṿng hai tr?c vuông góc, ngang ho?c tr?c trunnion , và tr?c th?ng ??ng. Khi kính vi?n v?ng ???c ch? vào m?t ??i t??ng m?c tiêu, các góc ?? c?a m?i tr?c có th? ???c ?o v?i ?? chính xác cao, th??ng ?? giây cung .
tags :may kinh vi pentax