B?n bi?t ǵ v? máy kinh v? ?i?n t? Pentax ?

DANH M?C S?N PH?M

H̀NH ?NH CÔNG TY

 
 
 
 

 

CUNG C?P HÀNG CHÍNH HĂNG

GIÁ T?T NH?T

 

0907 057 099

 

 

 

B?O HÀNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

 

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Chí Minh: 0835 471 271
Hà N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BÁN CH?Y

MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 302
MÁY KINH V? ?I?N T? PENTAX ETH 320
MÁY KINH V? ?I?N T? NIKON NE-200
MÁY KINH V? ?I?N T? LEICA T100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 510S
MÁY KINH V? ?I?N T? SOUTH DT-02
MÁY KINH V? ?I?N T? GEOMAX Zipp-05
Máy kinh v? ?i?n t? TM105
MÁY KINH V? ?I?N T? NE-100
MÁY KINH V? ?I?N T? SOKKIA DT 520S

TH?NG KÊ TR?C TUY?N

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay86
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterT?t c?104758

Tin t?c

V?i m?t ??t n??c ngày càng phát tri?n, th́ vi?c s? d?ng các thi?t b? tiên ti?n h?n nh?m ?em l?i hi?u qu? cao trong công vi?c c?ng ???c nâng cao.??c bi?t, trong ngành xây d?ng, ?? ph?c v? t?t trong công tác ?o ??c c?ng nh? thi?t k?, th́ ta không th? không ?? c?p ??n máy kinh v?.V?i th? tr??ng hi?n nay, vi?c xu?t hi?n tràn lan các ḍng máy c? xen l?n các ḍng máy m?i làm vi?c l?a ch?n tr? nên khó kh?n cho ng??i tiêu dùng.D??i ?ây, hăy cùng chúng tôi tham kh?o v? máy kinh v? ?i?n t? Pentax s? giúp b?n có th? l?a chon t?t h?n.

may-kinh-vi-pentax

Máy kinh v? ?i?n t? Pentax

V?i máy kinh v? ?i?n t? Pentax ???c s?n xu?t t?i ??t n??c tiên ti?n Nh?t B?n, tr??c khi ??a ra tung ra th? tr??ng, máy ?ă tr?i qua các b??c ki?m duy?t kh?c khe ?? có th? ??t ???c tiêu chu?n cao, ?áp ?ng ???c nh?ng tiêu chu?n kh?c khe nh?t trong ?o ??c ?? ??n v?i ng??i tiêu dùng.


???c thi?t k? b?i các bàn tay c?a các nhà khoa h?c l?n ta? Nh?t B?n , máy có th? ?o ???c cao ??, ?? góc, ?? xa c?a m?t ?i?m nào ?ó, ho?c so sánh ?? cao gi?a 2 ?i?m v?i m?c ?? chính xác cao c? mm.???c thi?t k? v?i màn h́nh LCD giúp xác ??nh góc chính xác h?n, phóng h́nh t?t h?n so v?i các ḍng máy khác.Ngoài ra, máy có th? s? d?ng d?i tâm quang h?c v?i ?? chính xác lên t?i : 02"


???c s? d?ng công nghê hi?n ??i tiên ti?n t?i Nh?t B?n ,v?i h? th?ng ?ng  kính thiên v?n có th? di chuy?n ???c g?n trong ṿng hai tr?c-vuông góc tr?c ngang ho?c trunnion, và tr?c th?ng ??ng.Nên máy có kh? n?ng s? d?ng ?? kh?o sát các ?ng d?ng trong các l?nh v?c nh? khí t??ng h?c và công ngh? phóng tên l?a.


V?i bài vi?t trên, chúng tôi cung c?p ??n cho b?n ??c mong r?ng chúng có ư ?? giúp b?n ??c có cái nh́n r?ng h?n ?? có th? so sánh và ??a ra l?a ch?n chính xác nh?t!